Архів засідань ректорату   Print

Про підсумки перевірки на академічну доброчесність навчальних робіт здобувачів вищої освіти доповів перший проректор Марченко Д.М.

ВИСТУПИЛИ:

Директор ЦНМЗОД Боровік П.В. розповів, що всього захищається 1028 здобувачів і на даний момент перевірено 948 робіт по всіх факультетах/інститутах. Роботи після захисту буде розміщено у репозитарії університету.

Керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І. запропонував перевірити вміст репозитарію та його академічну доброчесність, бо для проходження акредитації необхідно зробити репозитарії відкритими.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звернути увагу на те, що усі роботи мають бути перевірені на плагіат та розміщені у репозитарії СНУ ім. В. Даля, особливо для тих кафедр, які будуть проходити акредитацію.
 2. Зробити відкритий доступ до репозитарію.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани/директори факультетів/інститутів.

Марченка Д.М. Про стан організації роботи зі стейкхолдерами-роботодавцями та створення асоціації роботодавців доповів перший проректор Марченко Д.М.

ВИСТУПИЛИ:

Арсентьєва О.С. про необхідність роз’яснення мети та завдань такої асоціації та її учасників.

Федорова О.В. про те, що ЦРК веде роботу по створенню асоціації. І вже готується створення відеоролику, до участі в якому запрошено 10 стейкхолдерів-роботодавців, що дали згоду бути членами асоціації. Для того, щоб бути членом асоціації, завідувачі кафедри мають заключати договори з роботодавцями та подавати їх до ЦРК.

УХВАЛИЛИ:

Провести роботу серед завідувачів кафедр про надання кандидатів для членства в асоціації стейкхолдерів-роботодавців.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани/директори факультетів/інститутів.

 

Про підготовку навчальних корпусів та гуртожитків до нового навчального року впродовж канікул доповів перший проректор Марченко Д.М. Відбуватиметься формування студентських будівельних (господарчих) загонів. Відділ виховної роботи зі студентами та студентське самоврядування сформують будівельні загони, списки буде передано до деканатів.

Начальник НДЧ Бойко Г.О. нагадав, що у рішенні Вченої ради є план робіт щодо підготовки навчальних корпусів та гуртожитків до нового навчального року.

УХВАЛИЛИ:

Вирішувати питання у робочому порядку.

Відповідальні: АГВ, відділ виховної роботи зі студентами.

Про результати роботи з формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувачами вищої освіти на 2021/22 навчальний рік, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти доповів перший проректор Марченко Д.М. Аналіз ситуації станом на 22.06.2021 показав, що майже 100% здобувачів вже зробили вибір.

Порівняно з даними, які було оприлюднено на засіданні ректорату 15.06.2021, то кількість заповнених анкет збільшилась удвічі, як з боку здобувачів освіти, так і з боку викладацького складу. Якісні показники анкетування не змінилися: якість освіти респондентами оцінюється позитивно. Є деяка заборгованість по анкеті, яка стосується оцінки освітніх компонентів. Завідувачі кафедр надсилають анкети з накладанням КЕП.

ВИСТУПИЛИ:

Кудрявцев С.О. з пропозицією звірити дані за кількістю сформованих ІОТ по кожному факультету з тими даними, що є у ЦНМЗОД.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звертатися за допомогою при накладанні КЕП до керівника Центру ІТ рішень Захожая О.І.
 2. Звертатися для уточнення даних за кількістю сформованих ІОТ до директора ЦНМЗОД Боровіка П.В.

Термін виконання: 30.06.21 р.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани/директори факультетів/інститутів.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про хід екзаменаційної сесії та державної атестації.

ВИСТУПИЛИ:

Кудрявцев С.О., Жученко Є.В., Івченко Є.А., Кузьменко С.В., Андреєв П.Ю., Митрохін С.О., Арсентьєва О.С., Козьменко О.І., Федорова О.В. про те, що сесія та захисти дипломних робіт проходять за планом.

УХВАЛИЛИ:

 1. Провести процедуру формування ІОТ для здобувачів вищої освіти ІХТ (м. Рубіжне) до 30.06.21.

Відповідальний: директор ЦНМЗОД Боровік П.В.

 1. Здавати відомості не пізніше наступного робочого дня після складання іспиту.
 2. Провести засідання стипендіальної комісії 29.06.21.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани/директори факультетів/інститутів.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. доповів про закупівлю обладнання та меблів для факультетів/інститутів. Про підготовку показників KPI для деканів/директорів та завідувачів кафедр. Про пошук та реалізацію госпрозрахункових тем кафедрами, факультетами/ інститутами.

Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти доповів перший проректор Марченко Д.М. До процедури вибору дисциплін вільного вибору було залучено: 544 здобувача вищої освіти рівня бакалавр та 209 здобувачів вищої освіти рівня магістр за денною формою навчання; 96 здобувачів вищої освіти рівня бакалавр та 251 здобувачів вищої освіти рівня магістр заочною формою навчання. Аналіз ситуації станом на 14.06.2021 показав наступні результати: за денною формою навчання відсоток тих, хто використав право на вибір становить за рівнем бакалавр – 68,9%, за рівнем магістр – 64,6%; за заочною формою за рівнем бакалавр – 67,7%, за рівнем магістр – 68,1%. Не 100% результат має місце насамперед з наступних причин: втрата контингенту; інерція блочного вибору дисциплін, особливо у магістрів.

Зараз визначаються слабкі сторони даної процедури та напрацьовуються заходи щодо їх усунення.

ВИСТУПИЛИ:

Івченко Є.А., Митрохін С.А., Арсентьєва О.С., Поркуян О.В. з пропозиціями як завершити процедуру формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти з найвищим відсотком виконання.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін обрання дисциплін вільного вибору до 21.06.2021.

Про підсумки анкетування здобувачів вищої освіти стосовно якості навчання за навчальними дисциплінами доповів перший проректор Марченко Д.М. Анкетування триває до 18.06.2021, і потім результати надаються до центру внутрішнього забезпечення якості освіти. Всього запропоновано п’ять анкет. Три анкети розміщено в електронному кампусі, з них одна для здобувачів вищої освіти, одна – для викладацького складу, одна – для здобувачів щодо забезпечення в університеті принципів доброчесності. Ще дві анкети розміщено безпосередньо в курсах і стосуються вони оцінювання науково-педагогічного викладача і конкретну освітню компоненту. Деякі попередні результати анкетування викладачів:

 • 97% відповідей, що знання випускників відповідають сучасному стану виробництва і бізнесу;
 • 87% вважають, що потрібно залучати роботодавців до модернізації та розробки нових освітніх програм.

Деякі попередні результати анкетування здобувачів (86% бакалаври, 31 – магістри, інші – доктори філософії):

 • 60% повністю задоволені навчанням за обраною спеціальністю;
 • 57% розуміють мету та очікуваність результатів вивчених дисциплін;
 • актуальна освітня програма 57,4%;
 • прозорість та чесність оцінювання знань 64,7% (позитивна оцінка);
 • співвідношення теоретичної та практичної частини 52,2 (позитивна оцінка);
 • залучення здобувачів до участі в наукових заходах 53%;
 • використання сучасних педагогічних методів 54%;
 • обґрунтованість навантаження 53%;
 • доступність навчальної та наукової літератури 58,7%;
 • доброзичливе ставлення співробітників деканату 62%, кафедри – 73%, бібліотеки – 65,7%;
 • дисципліни, які потрібно вивести з освітнього процесу: цивільний захист, історія, управління проєктами, хімія, іноземна мова;
 • дисципліни, які потрібно ввести до освітнього процесу: другу іноземну мову, дисципліни практичної направленості, політологія, дисципліни інформаційного спрямування, ораторське мистецтво, риторика тощо.

Деякі попередні результати анкетування здобувачів щодо доброчесності:

 • якість освіти на високому рівні – 65,7%, на середньому – 24%, низькому – 10%;
 • 85%  – немає корупції, 9,6% – викладачів провокують студенти.

На наступному ректораті буде представлено повний аналіз анкетування.

ВИСТУПИЛИ:

Тищенко В.В., Гніденко В.І. з пропозиціями вдосконалення анкети.

Арсеньєва О.С. з пропозицією продовжити анкетування до 18.06.2021.

УХВАЛИЛИ:

 1. Удосконалити шкалу оцінювання в анкетах.
 2. Передивитися питання анкет щодо їх коректності.
 3. Продовжити термін анкетування до 18.06.2021.
 4. Залучити кураторів до проведення анкетування серед студентів.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани/директори факультетів/інститутів.

Про хід виконання НДР, що фінансуються за кошти держбюджету, доповів проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. У 2021 році науковцями університету виконується 6 держбюджетних НДР, з них 3 фундаментальних, 2 прикладних, 1 молодіжний науковий проєкт. Загальний обсяг фінансування на 2021 рік складає 3 млн 272 тис грн. За обсягами фінансування держбюджетних НДР університет займає 48 місце зі 118 університетів України і 1 серед університетів Луганщини. Держбюджетні НДР виконуються в Інституті транспорту і будівництва (4), Інституті економіки та управління (1) та на факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки (1).

З 6-ти НДР у 2021 році підлягають закінченню 3 фундаментальні теми. Обсяг коштів, що вивільняється становить близько 1-го млн. грн.

У виконанні НДР приймають участь 52 науковців, з них  12 докторів наук, 20 кандидатів наук. Серед виконавців 15 молодих науковців (28 %), з них 8 аспірантів. До виконання НДР з оплатою праці залучаються студенти – 8 студентів.

Виконавцями НДР у 2021 році захищено 4  кандидатських дисертації. За результатами виконання НДР у 2021 році: видано 4 наукові монографії; опубліковано 48 наукових статей (14 у виданнях, що входять до бази Scopus та WoS, у закордонних виданнях – 12, у фахових виданнях України -22); отримано 6 патентів на об’єкти інтелектуальної власності.

За всіма запланованими показниками згідно запитів, технічних завдань та календарних планів досягнуто практично 100 % виконання.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити виконання НДР, що фінансуються за кошти держбюджету.

Ректор Поркуян О.В. розповіла про рівень захворюваності в університеті та можливість вакцинації від Covid-19 серед співробітників університету.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити вакцинацію від Covid-19 серед співробітників університету.

ВИСТУПИЛИ:

Галгаш Р.А. про завершення учасниками курсу навчання в рамках проєкту «Підтримка дистанційного навчання для Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля” (в межах проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»). Потрібно пройти анкетування та надіслати випускні роботи.

Тищенко В.В. про недостатнє інформування учасників проєкту про обв’язки.

УХВАЛИЛИ:

Керівникам проєктів інформувати про проєкт у повній мірі та роз’яснювати про обов’язки та відповідальність для учасників того чи іншого проєкту.

Про результати акредитації освітніх програм доповів перший проректор Марченко Д.М.. За результатами розгляду акредитаційних справ галузеві експертні ради рекомендували ухвалити рішення про акредитацію (рівень В). Рекомендовано подальше удосконалення освітніх програм за наступними критеріями:

 1. Проектування та цілі освітньої програми.
 2. Структура та зміст освітньої програми.
 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання.
 4. Навчання і викладання за освітньою програмою.
 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність.
 6. Людські ресурси.
 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси.
 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми.
 9. Прозорість та публічність.

Ректор Поркуян О.В. повідомила про те, що при проходженні акредитації експерти звертали увагу на непоінформованість студентів.

УХВАЛИЛИ:

Взяти до уваги критерії і врахувати при підготовці до подальших акредитацій. Розіслати рекомендації по кафедрам.

Термін виконання: 11.06.21 р.

Відповідальний: завідувачі кафедр, декани/директори факультетів/інститутів.

Про результати роботи Центру удосконалення освіти доповів директор ЦУО Барбарук В.М.. Питома вага доходів від проведення комерційних курсів розподіляється у відношенні: короткострокові семінари – 77%, програми ПК – 23%. Курси проводяться для держслужбовців, промислових підприємств, закладів фахової передвищої освіти.

Працівники Центру удосконалення освіти брали участь у реалізації трьох міжнародних проєктів та програм.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. вніс пропозицію щодо публікації новин ЦУО та створення офіційних сторінок у соціальних мережах.

УХВАЛИЛИ:

Надати звіт по розподілу надходжень ЦУО.

Відповідальний: директор ЦУО Барбарук В.М.

Щодо роботи із запровадження використання електронних підписів в університеті доповів перший проректор Марченко Д.М. Була прийнята стратегія інформатизації університету, за якою визначено три напрями: організація е-Campus, інформаційна підтримка організаційної діяльності університету, реалізація програми розвитку ІТ-інновацій на університетському рівні. Впровадження цифрового підпису відноситься саме до другого напряму. Втілювати цифровий підпис планується в декілька етапів. Перший  – апробація на документах не суворої звітності внутрішнього документообігу, другий – на документах суворої звітності, третій – на документах зовнішнього документообігу.

Керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І. представив інструкцію, як ставити ЕЦП при використанні різних гаджетів.

УХВАЛИЛИ: Протягом червня запровадити електронні підписи. Визначити, які документи будуть підписуватися цифровим підписом. Визначити програмне забезпечення для впровадження електронного документообігу. Дати інформацію про отримання ЕЦП всіма співробітниками. Створити відео-інструкцію по користуванню ЕЦП. Передбачити відповідальність особи, яка ставить ЕЦП. Запровадити електронні відомості з зимової сесії 21/22 н.р.

Термін виконання: 30.06.21 р.

Відповідальний: керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І.

Щодо дотримання законодавства з питань запобігання та виявлення корупції доповів проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С.

НАЗК розробило методичні рекомендації щодо запобіганню конфлікту інтересів, які вже викладено на нашому сайті. Скарг до скриньки довіри та на електронну пошту не надходило. Наступного тижня планується проведення анкетування студентів щодо антикорупційного стану в університеті.

Передано повноваження уповноваженого з протидії корупції юрисконсульту Кавуннику К.П.

УХВАЛИЛИ:

Провести анкетування серед студентів щодо антикорупційного стану в університеті.

Термін виконання: 18.06.21 р.

Відповідальний: юрисконсульт Кавунник К.П.

ВИСТУПИЛИ:

Поркуян О.В. Вручила дипломи та почесні грамоти переможцям рейтингу з наукової діяльності університету за 2020 рік, який проводився у відповідності з Положенням про рейтингову оцінку наукової діяльності наукових та науково-педагогічних працівників (НПП), кафедр і факультетів (інститутів) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Целіщев О.Б. про рейтинг університету у Scopus.

Ноженко В.С. про роботу з підвищення рейтингу університету в Webometrics та UniRank. Про аналіз статистики Youtube каналу університету. Про затвердження логотипів факультетів/інститутів та їх кольорів.

Галгаш Р.А. про зворотний зв’язок зі стейкхолдерами.

Боровик П.В. про формування індивідуальної освітньої траєкторії.

УХВАЛИЛИ: Продовжити термін формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Про готовність університету до вступної кампанії 2021 р. доповіла відповідальний секретар приймальної комісії Гніденко В.І.:

– сформовані всі програми фахових вступних випробувань;

– сформовані тестові завдання, за якими вступники будуть складати вступні іспити;

– питання щодо складу технічного персоналу потребує деяких уточнень;

– розробляються інструкції для реєстраторів Приймальної комісії;  

– триває реєстрація на ЄВІ до магістратури (зареєстрованих цього року майже вдвічі більше, ніж минулого року).

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роботу приймальної комісії відповідно до плану.

Термін виконання: 15.06.21 р.

Щодо плану акредитації на 21/22 н.р. та відповідності ліцензійним вимогам якісного складу груп забезпечення спеціальностей доповів перший проректор Марченко Д.М.

1. Акредитацію проходитиме 11 освітніх програм, з яких 5 бакалаврських навесні та 4 магістерських та 2 аспірантських восени 21/22 н.р.

Бакалаврські ОП: середня освіта (українська мова і література), філологія (германські мови та літератури), соціальна робота, архітектура і будівництво, інженерія програмного забезпечення.

Магістерські ОП: середня освіта (українська мова та література), філологія, інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки, екологія.

Аспірантські ОП: освітні, педагогічні науки, комп’ютерні науки, хімічні технології та інженерія (вирішується питання), економіка (вирішується питання).

2. Про відповідність груп забезпечення освітніх програм.

Згідно з ліцензійними вимогами це група науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес за цією освітньою програмою. Має складатися з трьох осіб, що відповідають освітній та професійній кваліфікації:

 • наявність базової освіти (магістратура за спеціальністю, освітня програма якої буде акредитуватися);
 • робота за фахом 5 років,
 • 5 публікацій у фахових виданнях та виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS;
 • наявність наукового ступеня за спеціальністю;
 • керівництво науковими роботами здобувачів наукового рівня.

Серед ОП, які проходитимуть акредитацію, є такі, що не мають групи забезпечення.

УХВАЛИЛИ:

Подати до кінця червня звіти самоаналізу або службові записки про перенесення або відмову від проходження акредитації.

Термін виконання: 30.06.21 р.

Відповідальний: директори ННІ/декани факультетів, завідувачі кафедр

Перший проректор Марченко Д.М. щодо плану акредитації на 21/22 н.р. та відповідності ліцензійним вимогам якісного складу груп забезпечення спеціальностей.

Розповів, що:

3. Акредитацію проходитиме 11 освітніх програм, з яких 5 бакалаврських навесні та 4 магістерських та 2 аспірантських восени 21/22 н.р.

Бакалаврські ОП: середня освіта (українська мова і література), філологія (германські мови та літератури), соціальна робота, архітектура і будівництво, інженерія програмного забезпечення.

Магістерські ОП: середня освіта (українська мова та література), філологія, інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки, екологія.

Аспірантські ОП: освітні, педагогічні науки, комп’ютерні науки, хімічні технології та інженерія (вирішується питання), економіка (вирішується питання).

4. Про відповідність груп забезпечення освітніх програм.

Згідно з ліцензійними вимогами це група науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес за цією освітньою програмою. Має складатися з 3-х осіб, що відповідають освітній та професійній кваліфікації:

 • наявність базової освіти (магістратура за спеціальністю, освітня програма якої буде акредитуватися);
 • робота за фахом 5 років,
 • 5 публікацій у фахових виданнях та виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS;
 • наявність наукового ступеня за спеціальністю;
 • керівництво науковими роботами здобувачів наукового рівня.

Серед ОП, які проходитимуть акредитацію, є такі, що не мають групи забезпечення.

УХВАЛИЛИ:

Подати до кінця червня звіти самоаналізу або службові записки про перенесення або відмову від проходження акредитації.

Термін виконання: 30.06.21 р.

Аналіз виконання викладачами кафедр індивідуальних планів за розділом «Наукова робота» у осінньому семестрі 2020/21 н.р. представив проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. Розповів про роботу в цьому напрямку науково-дослідної частини. Перевірці підлягали кафедри з невисоким науковим рейтингом: архітектури та містобудування, хімії та охорони праці, української філології та журналістики, германо-романської філології, комп’ютерно-інтегрованих систем управління, легкої промисловості.

Всього перевірено 59 планів. З них 18, в яких не запланована наукова робота, та 22 плани з відхиленнями.

Вчений секретар Бойко А.Г. запропонував допомогу НДЧ викладачам у виправленні індивідуальних планів.

УХВАЛИЛИ:

При складанні планів дотримуватися нормо-годин у відповідності з видами продукції; внести зміни до Положення про планування, облік роботи та індивідуальний план науково-педагогічних працівників СНУ ім. В. Даля.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів щодо реалізації процедури вільного вибору та формування індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на 2021/22 навчальний рік.

Процедура вільного вибору регламентується трьома положеннями:

 • Положення про формування каталогів дисциплін вільного вибору у СНУ ім. В. Даля;
 • Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти СНУ ім. В. Даля;
 • Положення про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля.

На сайті розміщено інструкції, щодо здійснення процедури вибору, які представлені на YouTube каналі університету.

Строки виконання:

 • до 31.03.21р. кафедрами були сформовані каталоги дисциплін вільного вибору;
 • з 15.05 по 31.05.21р. – ознайомлення з вибраними дисциплінами та початок формування освітньої траєкторії.

Термін: 31.05.21р. Відповідальні: директори ННІ/декани факультетів, завідувачі кафедр.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. розповів про роботу з отримання та виконання міжнародних грантів. Наразі в роботі наступні проєкти:

 1. Проєкти з розвитку наукової та освітньої інфраструктури:
 1. Створення Центру ІТ рішень для громад Луганської області (UN RPP);
 2. Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад (REDU, EU);
 3. Створення на базі університету сучасної ІТ-школи-кластера для інноваційного розвитку регіону (USAID);
 4. Модернізація інженерної освіти для підтримки конкурентоспроможності промисловості Луганської області – ХімЛаб та МехЛаб (USAID);
 5. Формування сучасного освітнього середовища для забезпечення промислових підприємств Луганської області кваліфікованими фахівцями в галузі інформаційних технологій, електричної інженерії та автоматизації – ЕлектроЛаб та ФабЛаб (USAID);
 6. Підтримка дистанційного навчання для СНУ ім. В. Даля (USAID);
 7. Лабораторія толерантності для студентської ради (UN RPP, ГО “Фундація “Простір”).
 8. Проєкти з розробки та впровадження нових освітніх продуктів:
 1.  Менторська програма для підсилення адвокаційних спроможностей організацій громадянського суспільства (CEDEM, USAID);
 2. Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему (Міністерство закордонних справ Королівства Норвегії, ГО “Жіночі ініціативи”);
 3. Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку. Створення центру «Ветеран Хаб» (Fulbright Ukraine);
 4. Актуалізація курсу з кібербезпеки (Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США);
 5. Консультування з розробки інституційної стратегії та розбудови внутрішніх систем забезпечення якості освіти (Fulbright Ukraine).
 6.   Індивідуальні дослідницькі та освітні гранти:
 1.  Моніторинг судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом, як навчально-дослідницький інструмент для підготовки студентів-правників (UN RPP);
 2. Роль громадських організацій у вирішенні проблем Довкілля Донбасу (МФ Відродження);
 3. Моніторинг стану та перспектив розвитку системи надання адміністративних послуг Луганської та Донецької областей (UN RPP);
 4. Смарт міста і суспільства (Горизонт 2020, ЄС);
 5. Онлайн-воркшоп для студентів навчально-наукового інституту економіки та управління, (Герріт Йан Шеп, VNG International, USAID);
 6. Викладання англійської мови в онлайн-форматі для студентів кафедри германо-романської філології та перекладу (Саша Джонсон-Коулман Відділ преси, освіти і культури посольства США);
 7. Відеолекція для студентів кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин (Ян Дижо, Словаччина).

Повідомив про:

 1. Діяльність щодо отримання грантової підтримки – 2021:
 1. Постійний моніторинг грантових конкурсів та адресне інформування підрозділів;
 2. Подано та готуються нові пропозиції щодо фінансування з боку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
 3. Подано концепції проєктів в план заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської області 2021-2027;
 4. Постійні заходи щодо участі університету в грантових програмах USAID,  UNRPP, Фонд Фулбрайта, ЄС, Посольство США та інші.
 5. Проєкти університету в Стратегії розвитку Луганської області:
 1. Створення сучасної ІТ-школи на базі СНУ ім. В. Даля;
 2. Створення центру колективного користування науковим обладнанням на базі СНУ ім. В. Даля;
 3. Регіональний центр дуальної освіти на базі СНУ ім. В. Даля;
 4. Створення на базі СНУ ім. В. Даля міжкафедральної науково-дослідної лабораторії «Моніторингу навколишнього середовища та прикладних екологічних досліджень».
 5. Проєкти університету в Стратегії розвитку Сєвєродонецької територіальної громади:
 1. Створення бізнес-інкубатору на базі СНУ ім. В. Даля;
 2. Організація та проведення перенавчання та перепідготовки з актуальних програм з підтримки бізнес середовища на базі Центру удосконалення освіти;
 3. Центр розвитку молодіжного, жіночого та соціального підприємництва;
 4. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі підприємств, наукових установ та закладів вищої освіти щодо розвитку інжинірингового кластеру (в технічних дослідженнях: хімічній, електротехнічній, машинобудівній та інших галузях;
 5. Розвиток ІТ-кластера Луганської області на базі СНУ ім. В. Даля;
 6. Розвиток моделі підтримки стартапів та бізнес-ідей «Sikorsky Challenge»;
 7. Створення науково-дослідницької виробничої лабораторії з розробки прототипу електромобіля;
 8. Підвищення розумності готелів, шлях к Smart – сity;
 9. Проведення Всеукраїнської школи Урбаністики;
 10. Енергопозитивний район – місто;
 11. Відновлення зеленого каркасу території Сєвєродонецької ОТГ.

Про стан претензійної роботи з питання заборгованості студентів за платні освітні послуги доповів юрист Кавунік К.П. Здебільшого, заборгованість є за тими студентами, які були відраховані.

Розгляд питань «Стан моніторингу кар’єрного шляху випускників» та «Стан позанавчальної роботи зі студентами» перенесено на наступні засідання.

Начальник відділу кадрів Литвінова Л.М. доповіла про кадрову роботу та аналіз якісного складу НПП університету.

Станом на квітень 2021 року в Університеті працює всього 911 працівників. В структурі базового університету 4 факу­льтети,  3 навчально-наукових інститути, 32 кафедри, 12 навчальних лабораторій, 1 міжкафедральна комп’ютерна лабораторія), наукова бібліотека, 11 центрів,  7 підрозділів адміністра­тивно-господарської частини та 20  інших відділів. Відокремлені  підрозділи: Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне), Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім. В. Даля.

У 2020 році в університеті відбулись такі структурні зміни: створено центр внутрішнього забезпечення якості освіти, у господарській службі створено відділ ремонтних робіт. На факультеті інженерії була ліквідована одна кафедра – машинознавства та обладнання промислових підприємств, працівники кафедри були переведені до кафедри машинобудування та прикладної механіки того ж факультету інженерії. Скорочення працівників при цьому не відбулось. Перейменовано центральний навчально-методичний центр – у центр організаційно-методичного забезпечення освітньої діяльності. Відділ інформаційно-методичного забезпечення було перейменовано  у навчально-методичний відділ, який був включений до центру організаційно-методичного забезпечення освітньої діяльності. Свій новий розвиток отримала кафедра гірництва, де змінився завідувач кафедри та оновився склад викладачів. Відокремлений структурний підрозділ університету Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум перейменований на Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім. В. Даля.

У червні 2020 року за результатами конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників було укладено 97 контрактів. В коледжі у 2020 році 15 викладачів пройшли атестацію. У листопаді 2020 року відбувся конкурс на заміщення посади ректора університету, перемогу в якому впевнено одержала діючий ректор Поркуян О.В.

У червні 2021 року закінчується строк контрактів та строкових трудових договорів у 160 науково-педагогічних працівників базового університету.

Відбулись кадрові зміни у керівному складі базового університету. Були призначені нові проректори: з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку, науково-педагогічної роботи та комунікацій, з наукової роботи, з АГР.

У 2020 році співробітники університету нагороджені: присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – 1, Грамота Верховної Ради України – 2, нагрудний знак МОН «За освітні та наукові досягнення» – 3, «Відмінник освіти» – 1, Почесна грамота, грамоти МОН – 12,  Почесна відзнака облдержадміністрації «За розвиток регіону», Почесні грамоти, грамоти, листи подяки облдержадміністрації – 19, Почесні грамоти департаменту освіти -17, відзнака «За заслуги перед містом Сєвєродонецьком» – 1, Почесна грамота, грамоти, подяки міської військово-цивільної адміністрації – 22.

У 2021 році працівники університету нагороджувались почесними грамотами та подяками до 101-ї річниці університету. Медведєв Євген отримав відзнаку Луганської облдержадміністрації у ХІІІ обласному конкурсі «Молода людина Луганщини-2020» в номінації «Молодий вчений року».

Середній вік науково-педагогічних працівників університету має тенденцію до зниження.

Таблиця.  Середній вік науково-педагогічних працівників університету

Назва підрозділу

                

Зав. кафедри

Професор

Доцент

Усі НПП

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Навчально-науковий інститут економіки і управління

47

48

44

45

46

46

45

43

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

48

48

51

47

40

43

41

43

Навчально-науковий інститут транспорту і будівництва

54

55

55

61

50

49

51

47

Юридичний факультет

66

67

54

55

52

53

50

50

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки

54

55

54

52

45

45

48

44

Факультет інформаційних технологій та електроніки

62

63

46

48

51

51

49

48

Факультет інженерії

55

55

71

72

50

52

51

56

Загалом по Університету

55

56

54

56

48

48

48

44

Гендерний розподіл.  Загальна кількість жінок в університеті перевищує як загальну кількість чоловіків серед усіх працівників, так і серед науково-педагогічних працівників. Співвідношення “чоловіки/жінки” в контексті гендерної політики станом на квітень 2021 року є такою:

Завідувачі кафедр – половину кафедр університету, тобто 16 кафедр з 32 очолюють жінки. У навчально-науковому інституті економіки і управління та навчально-науковому інституті міжнародних відносин кількість завідувачів кафедр – жінок становить 75%. На факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки – 80%, на юридичному факультеті – 60% завідувачів кафедр – жінок. І лише на факультеті інженерії – 1 жінка, а  на факультеті інформаційних технологій та електроніки на сьогодні немає завідувачів-жінок.

Здійснення наукової діяльності у 2021 році забезпечують 4 штатних співробіт­ники науково-дослідної частини, серед яких 2 – наукові працівники (кандидатів наук – 2 особи). Виконання науково-дослідних робіт за науковими темами здійснюється за договорами підряду.       

Середній вік штатних науковців становить 37 років.

Перший проректор Марченко Д.М. нагадав, що згідно з наказом до 14.05.21 навчання відбуватиметься у дистанційному режимі. Щодо наступного тижня – рішення прийматиметься додатково.

Щодо роботи зі створення та наповнення сайтів кафедр доповів директор Центру IT-рішень Захожай О.І. Повністю працюють сайти наступних кафедр:

 • Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті 
 • Кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин
 • Кафедра публічного управління, менеджменту і маркетингу
 • Кафедра машинобудування та  прикладної механіки
 • Кафедра хімічної інженерії та екології 

Стан виконання 60-90%:

 • Кафедра психології  та соціології
 • Кафедра педагогіки 
 • Кафедра правознавства 
 • Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності
 • Кафедра хімії та охорони праці
 • Кафедра комп’ютерних наук та інженерії

Решта кафедр показують результати менше 50%.

Щодо реалізації внутрішніх процедур забезпечення якості освітньої діяльності доповів в.о. директора Центру організаційно-методичного забезпечення освітньої діяльності Боровік П.В. наголосив, що згідно з наказом ректора про введення в дію нової форми відомості обліку успішності затверджено і буде введено в дію з 1.05.21 шаблон відомості обліку успішності.

Директор Центру IT-рішень Захожай О.І. доповів про вдосконалення корпоративного е-профілю університету. Запропонована структура буде у вільному доступі для суб’єктів процесу для обговорення і подальшого прийняття рішення щодо впровадження.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. доповів про пошук додаткових джерел фінансування наукових досліджень. Одним зі шляхів отримання коштів є участь у різноманітних конкурсах. В університеті є колективи, які виграють фінансування вже багатоциклово. Це кафедри залізничного, автомобільного транспорту і підйомно-транспортних машин; педагогіки; міжкафедральний колектив інститутів економіки і управління та міжнародних відносин; кафедра хімічної інженерії та екології. На сьогоднішній день університет виконує 5 проєктів цієї категорії.

У 2018 році на конкурс було подано проєкт від ІХТ (керівник проф. Галстян Г.А.). Проєкт пройшов конкурсний відбір і отримав держбюджетне фінансування на 2019-2020 роки. У 2019 році подавалися проєкти від факультету інформаційних технологій і електроніки (проф. Скарга–Бандурова І.С.), факультету інженерії (проф. Антощенко М.І.) та спільний проєкт від цих факультетів (проф. Целіщев О.Б.) та від інституту транспорту і будівництва (Ноженко В.С.).

З 2021 по 2023 рік буде виконуватися новий проєкт, який виконує молодіжний колектив кафедри залізничного, автомобільного транспорту і підйомно-транспортних машин- наук. керівник доц. Ноженко О.С.

У 2018 році університет став переможцем у двох конкурсах: українсько-польському та українсько-литовському, виконання яких закінчується у цьому році (кафедра ЗАТ ПТМ і кафедра будівництва інституту транспорту і будівництва). Зараз триває прийом заявок на новий конкурс українсько – литовських проєктів. До 2014 року університет мав досвід виконання проєктів за цією програмою силами науковців НДІ Іскра.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. доповів про актуалізацію Стратегії розвитку СНУ ім. В. Даля. Документ створений у 2019 році і діє до 2030 року.  Наразі триває перший етап Стратегії – модернізація. Створюються майданчики, інфраструктурні проєкти реалізуються. Наступний етап – інноваційний розвиток. Цей етап передбачає навчання, soft skills викладачів, розвиток компетентностей, які пов’язані з різними фаховими напрямами. Зараз у нас відбувається розробка функціональних стратегій, зокрема проєкти стратегій інтернаціоналізації, інформатизації. Сьогодні відбувається процес підтримки з боку міжнародних організацій. Якщо у 2019 році це був відділ культури Посольства США в Україні, то з минулого це фонд Фулбрайта з підтримки процесів інституювання і в межах проєкту Реду. Цього року ми очікуємо підтримку від фонду Фулбрайта і двох провідних університетів які здійснюватимуть експертно-консультаційну підтримку щодо удосконалення цієї Стратегії і підвищення її якості. Зміни до Стратегії стосуються 4 напрямів: освіта і наука вже розроблені до рівня завдань та плану заходів. Ще два напрями Освіта і Репутація визначені напрями завдань.  

Ці зміни до Стратегії відбуватимуться у літній період, тому що зараз у нас відбуваються акредитації і ми ставимо завдання, щоб до осені плани були скореговані. Тобто буде зроблена деталізація саме другого етапу.

Прослухали повідомлення особи, відповідальної за контролем захворівших на КОВІД студентів і співробітників. Висунуто на обговорення адміністрацією пропозицію щодо організації навчання і роботи відділів і служб.

Відзвітував про стан поточної роботи проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Руслан Галгаш. Йде процес підготовки до затвердження Стратегії інтернаціоналізації університету. Організована участь представників СНУ ім. В. Даля у міжнародному стажуванні «Організація проведення наукових досліджень і побудови кар’єри вченого в міжнародному науково-освітньому просторі» у Вищій школі  менеджменту інформаційних систем (ISMA, Latvia). Готується звіт по відповідному етапу реалізації проєкту REDU – створення відеороликів. Реалізується проєкт «Підтримка дистанційного навчання» – Економічна підтримка Східної України (ERA), DAI Global LLC. Готуються проєктні заявки за програмами ERASMUS+, у тому числі за напрямом імені Жана Монне. Відбуваються підготовчі роботи щодо створення «Ветеранського простору університету». Почалися останні юридичні приготування до фізичної імплементації програми “Eastern Veteran Space”, яка буде реалізована за підтримки “Програми Фулбрайта”.

Проректор з наукової роботи Олексій Целіщев доповів про результати конференції з наукової роботи, що відбулася онлайн у МОН. За багатьма показниками університет має гарні позиції. Наразі по підрозділах університету проводиться ревізія наукових напрямів, тематик на предмет можливості брати участь у грантових конкурсах.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Володимир Ноженко доповів про напрямки роботи з огляду на вступну кампанію і проведення заходів щодо рекламування бренду університету.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів щодо формування каталогів дисциплін вільного вибору на 2021/22 навчальний рік. Станом на 05.04.2021 року сформовано та викладено на сайті 602 вибіркові дисципліни. З них:

 • денна форма навчання – 321 дисципліна;
 • заочна форма навчання – 281 дисципліна.

Кафедрами розроблено та запропоновано здобувачам вищої освіти 18 програм minor та 27 програм профілізації. Каталоги сформовано та викладено у Е-КАМПУС в розділі «Загальні ресурси студентів» для ознайомлення. У разі виникнення технічних запитань можна звертатися до контактної особи.

УХВАЛИЛИ:

Обрати вибіркові дисципліни. Термін: 01.06. 21р. Відповідальний: Боровік П.В.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів про іміджеву політику, розвиток бренду університету, зокрема:

 • запропонував розроблені і перероблені логотипи факультетів/інститутів;
 • повідомив про роботи над встановленням вивіски на головному корпусі з назвою університету;
 • представив зразок майбутніх табличок на кабінетах головного корпусу;
 • представив корпоративний підпис в електронній пошті.

УХВАЛИЛИ:

 1. Повісити таблички з назвами відділів університету. Термін: 30.04.21р. Відповідальний: Ізразцова Н.Є.
 2. Всім підрозділам зробити електронний підпис в пошті. Термін: 30.04.21р. Відповідальний: Ізразцова Н.Є.

Про участь університету у рейтингуванні QS University Rankings доповів проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.

Розповів, що:

 1. QS World University Rankings – рейтинг найкращих університетів світу, глобальне дослідження найкращих закладів вищої освіти світового значення за показником їх досягнень у галузі освіти і науки.
 2. Показники цитування відстежуються автоматично.

Повідомив про:

 • мету рейтингу QS;
 • види рейтингу QS;
 • українські університети в рейтингу QS;
 • складові оцінювання та питому вагу QS;
 • етапи рейтингування;
 • показники діяльності СНУ ім. В. Даля;
 • відхилення показників діяльності СНУ ім. В. Даля;
 • кількість поданих партнерів та заходів;
 • заходи з роботодавцями СНУ ім. В. Даля;

УХВАЛИЛИ:

 1. Розглянути пропозицію щодо агровиставки в Луганській області. Термін: 31.06.21р. Відповідальний: Митрохін С.О., Кудрявцев С.О., Кузьменко С.В.
 2. Створити «дорожню» карту для розуміння необхідних заходів щодо входження до рейтингу QS. Термін: 31.05.21р. Відповідальний: Галгаш Р.А.
 3. Проводити постійну роботу щодо формування бази даних партнерів в академічному середовищі та серед роботодавців для рейтингу QS. Термін: 31.12.21р. Відповідальний: Директори ННІ/декани факультетів, завідуючі кафедр.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів про підготовку до вступної кампанії 2021 року і графік її проведення:
– реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів почнеться 1 липня, а прийом заяв та документів – 14 липня;
−    завдяки розширенню можливостей використання електронного кабінету, вступники, які планують продовжити навчання після здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста (за умови наявності сертифікатів ЗНО), зможуть подавати електронні заяви;
−    кількість заяв для вступу на базі ПЗСО обмежена: 5 заяв на бюджетну форму навчання та 30 заяв на контракт;
−    вступний іспит з іноземної мови до магістратури є обов’язковим для всіх спеціальностей;
−    відбудеться проведення онлайн днів відкритих дверей з 15.04.2021 р. по 13.05.2021 р.

УХВАЛИЛИ:
1)    Створити облікові записи для науково-педагогічних працівників для завантаження тестів. Термін: 30.04.21р. Відповідальний: Гніденко В.І.
2)    Кафедрам відкоригувати та, якщо в цьому є потреба, внести зміни в тестові завдання. Термін: 30.04.21р. Відповідальний: Завідуючі кафедрами
3)    На базі СПФК створити групу щодо консультування реєстрації вступників. Термін: 03.05.21р. Відповідальний: Гніденко В.І.
4)    Розглянути наявність ноутбуків в комп’ютерних лабораторіях та надати їх у тимчасове користування у приймальну комісію влітку. Термін:05.05.21р. Відповідальний: Гніденко В.І.

Про завдання та перспективи розвитку Центру ІТ рішень СНУ ім. В. Даля доповів директор центру Захожай О.І., який розповів про:
−    основні засади діяльності;
−    напрямки діяльності (зовнішня, внутрішня);
−    оптимізацію та розбудову Е-КАМПУСУ;
−    вдосконалення мережної інфраструктури; 
−    інформаційну підтримку освітньої та організаційної діяльності;
−    популяризацію ІТ-рішень серед співробітників і здобувачів вищої освіти;
−    підвищення рівня ІТ-обізнаності співробітників і здобувачів вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:
1.    План дій з оптимізації та розбудови Е-КАМПУСУ в СНУ ім. В. Даля:
1)    Ревізія облікових даних користувачів «Електронного університету СНУ» та синхронізація даних з відомостями відділу кадрів. Термін: жовтень 2021р. Відповідальний: Марченко Д.М., Захожай О.І.
2)    Налагодження процедури своєчасного внесення змін до облікових записів користувачів у відповідності до кадрових змін та руху континенту здобувачів вищої освіти. Термін: червень 2021р. Відповідальний: Марченко Д.М., Захожай О.І.
3)    Реалізація єдиного облікового запису для доступу до інформаційних ресурсів університету. Термін: вересень 2023. Відповідальний: Захожай О.І.

2.    План дій щодо вдосконалення мережевої інфраструктури СНУ ім. В. Даля:
1)    Упорядкування мережевих сервісів та оптимізація серверного парку університету. Термін: грудень 2021р. Відповідальний: Захожай О.І.
2)    Ревізія мережевих комунікацій та обладнання з метою підвищення якості функціонування локальної мережі. Термін: грудень 2021р. Відповідальний: Захожай О.І.

3.    План дій щодо інформаційної підтримки освітньої та організаційної діяльності СНУ ім. В.Даля:
1)    Каталогізація документів університету та їх розміщення на платформі «Електронний університет СНУ». Виведення з використання та архівування ресурсу «e-Campus. Інформаційне забезпечення освітнього процесу СНУ». Термін: грудень 2021р. Відповідальний: Марченко Д.М., Захожай О.І., директори ННІ / декани факультетів, начальники відділів
2)    Перенесення ресурсу перевірки текстів на унікальність до «Електронного університету СНУ». Термін: червень 2022р. Відповідальний: Захожай О.І.
3)    Інтеграція університету до загальнодержавної платформи діджиталізації «Дія». Термін: травень 2021р. Відповідальний: Захожай О.І.
4)    Залучення співробітників і здобувачів до обговорення питань розвитку інформаційних технологій і e-сервісів у СНУ ім. В. Даля. Термін: травень 2021р. Відповідальний: Марченко Д.М., Захожай О.І.

4.    План дій щодо підвищення рівня ІТ-обізнаності співробітників і здобувачів вищої освіти:
1)    Запровадження курсів з підвищення кваліфікації в питаннях інформаційних технологій в освіті та науці. Термін: вересень 2021р. Відповідальний: Марченко Д.М., Захожай О.І.
2)    Проробка питання можливості запровадження освітньої програми «Електронне врядування». Термін: травень 2023р. Відповідальний: Марченко Д.М.

5.    Провести аналіз, які документи необхідно мати в паперовому варіанті, а які достатньо мати в електронному вигляді. Відкоригувати університетську базу відповідно до аналізу. Запровадити види відповідних електронних документів. Термін: 25.04.21р. Відповідальний: Марченко Д.М.

Щодо роботи наукової бібліотеки, реалізації сучасних інформаційних технологій у діяльності наукової бібліотеки, наповнення університетського депозитарію доповіла 
Єпіфанова О.В.
Розповіла про:
−    місце бібліотеки в інформаційному середовищі університету;
−    інформаційні технології в діяльності бібліотеки;
−    автоматизовану бібліотечну інформаційну систему УФД/бібліотека;
−    бібліотечний сайт;
−    бібліотечні online-послуги;
−    інституційний репозитарій наукових публікацій СНУ ім. В.Даля;
−    інформаційно-аналітичну та бібліометричну роботу.

УХВАЛИЛИ:
Для покращення якості освітнього процесу в навчальному корпусі між двома абонементами зробити малу читальну залу та додати ще 5 студентських місць. Термін: 31.12.21р. Відповідальний: Єпіфанова О.В.

Перший проректор Д.М. Марченко виступив з доповіддю про впровадження дуальної освіти у вищих навчальних закладах України. Актуальність цього питання полягає в тому, що часом випускники мають ґрунтовні теоретичні знання, але під час навчання не здобувають необхідних навичок для якісного початку трудової діяльності на робочих місцях.

У вересні 2018 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Через рік, у вересні 2019 року, МОН України видало наказ про запровадження пілотного проєкту у цій сфері. За наказом в експерименті беруть участь 44 заклади освіти, серед яких 28 вищих навчальних закладів. Після першого етапу в проєкті продовжили брати участь лише 17 ЗВО, зокрема Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

У законі України про освіту зазначено, що дуальна форма освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає об’єднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає:

 • порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
 • обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
 • зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
 • порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

З початку запровадження цього проєкту в учасників та організаторів виникло враження про надзвичайну легкість впровадження цього виду освіти, проте в ході його проведення виявилось, що на практиці це дуже складна, напружена робота, оскільки вимагає багато часу й готовності йти на ризики з точки зору фінансування навчання, а також наявності робочих місць.

Перший етап експерименту завершився. Університет відзвітувався перед Міністерством освіти і науки. Після 2023 року Міністерство освіти і науки визначить перелік ЗВО, яким будуть виділятися додаткові місця державного замовлення для студентів, які одразу будуть вступати на дуальну форму здобуття освіти.

Зі звітом про хід експерименту виступив декан факультету інженерії С.О. Кудрявцев. В університеті визначилися з трьома спеціальностями, за якими наші здобувачі будуть здобувати освіту за дуальною формою. Роботодавцем виступило підприємство ТОВ НВП «Зоря». Задіяними в експерименті були спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 161 Хімічні технології та інженерія. Загальна кількість здобувачів освіти – 9 осіб. Вони обіймали посади відповідно апаратника, техніка, слюсаря, електромонтера, оператора, машиніста, лаборанта.

Він підкреслив, що спочатку в ході проєкту також велися переговори з іншими компаніями на сьогодні на дуальній формі навчання можуть бути лише студенти, які вже мають попередній кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Також не кожне з підприємств здатне організувати навчальний процес на своїй базі та може виділити ресурс на навчання. Деякі незручності виникають під час оформлення документів щодо графіку навчання.

Окрім цього, С.О. Кудрявцев зазначив, що головними перевагами дуальної освіти перед заочною є можливість навчатися на бюджеті на спеціальностях, на яких ця форма є тільки на денній освіті та в разі успішного навчання отримання не лише зарплатні на підприємстві, а й стипендії. Він висловив сподівання, що дуальна освіта буде працювати на дві сторони: не лише студенти будуть шукати можливість працевлаштуватися на підприємство, але й працівники підприємств забажають здобувати освіту в тому числі за дуальною формою. Для цього працедавець повинен мати преференції. Наприклад, на ТОВ «Зоря» вони є. Це наявність власного навчального центру, компенсація за проїзд студентам, премії тим, хто навчається. Цього року на ЗНО ми зареєстрували понад 20 співробітників ТОВ «Зоря» віком до 25 років з дипломом молодшого спеціаліста. У перспективі в разі їхнього успішного вступу ми зможемо сформувати окрему академічну групу і сформувати для неї окремий навчальний план.

Ректорка О.В. Поркуян також підвела підсумки щодо переваг дуальної форми освіти та дала рекомендацію вивчити це питання на прикладі інших спеціальностей та запропонувати різні варіанти застосування цієї форми освіти на їхній базі. Як варіант вона висловила думку доречності створення робочої групи з розробки цього питання. Д.М. Марченко зазначив необхідність обов’язкового створення тристороннього договору, що визначено в Концепції Кабінету Міністрів та законі про вищу освіту. Тому на це треба звертати увагу перш за все.

Проректор з наукової роботи О.Б. Целіщев підкреслив, що ТОВ «Азот» (Сєвєродонецьк) неодноразово зверталося до керівництва університету з обговоренням можливостей працевлаштування студентів навіть 2-3 курсу. У них також є навчальні центри. В разі потреби ми можемо надати контакти підприємства. В.о. директора інституту міжнародних відносин О.І. Козьменко зазначила можливість стажування в Туреччині студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельне господарство». В такому разі можна застосувати нестандартний графік навчання: пів року студенти навчаються, пів року працюють. Договір з працедавцем вже укладено. Також укладено договір для стажування студентів спеціальності «Переклад».

По другому питанню «Обновлення стратегії інтернаціоналізації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» виступив проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Р.А. Галгаш. Він підкреслив, що закони про вищу освіту, державна політика України ґрунтується на системі інтеграції системи вищої освіти у європейський простір.

Основними завданнями цієї стратегії є налагодження міжнародних зв’язків, впровадження міжнародної діяльності, інтеграція системи освіти у  світовий освітній простір, кредитна мобільність в міжнародній мобільності, ступенева мобільність, мовне стажування, міжнародні комунікації.

Також він звернув увагу на нові виклики сучасності: цифровізація та інтернаціоналізація. Перша має протилежні якості – з одного боку загроза, з іншого – позитив. Внаслідок цифровізації освіти можна подолати її проблеми, викликані  несприятливими умовами життя (наприклад, епідемія COVID-19).

Ректорка О.В. Поркуян додала, що саме комунікації є важливою складовою – і документообіг, і внутрішні, і зовнішні.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій В.С. Ноженко зазначив важливість саме міжнародного піар-іміджу.

У вересні планується остаточно оновити цю стратегію.

Перший проректор Дмитро Марченко доповів на тему: «Формування силабусів навчальних дисциплін». Стан роботи по розміщенню силабусів у відкритому доступі на сайтах кафедр не є задовільним, бо процес прискорюється, якщо відбувається процес акредитації освітніх дисциплін. В інших підрозділах є проблеми з підготовкою, розміщенням силабусів або з роботою сайтів. Тому важко відслідити ступінь готовності виконання цієї важливої задачі. Але робота по усуненню недоліків ведеться активно.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Володимир Ноженко доповів про проведення агітаційної роботи.

Відділом профорієнтації абітурієнтів уже пройдено 100% навчальних закладів  Лисичанська, Попаснянського району та декількох шкіл у Щасті. Наступний етап за планом – школи Сєвєродонецька та Рубіжного.

Також як важливий цифровий канал комунікації визначено рекламу в соціальних мережах, яка в першу чергу націлена на батьків. Так, наприклад, тижнева трансляція у Facebook рекламного фільму до 100-річчя університету дозволила охопити значну кількість підписників. Кількість переглядів – 912, кількість людей, які переглянули інформацію – 14 125 користувачів. Тобто у 17,5 раза більше людей звернули увагу на рекламу.

Був представлений результат моніторингу настроїв студентів технікумів Старобільського району,  Лисичанську, Рубіжного,  Сєвєродонецьку. 

За результатами опитування щодо принципового вибору закладу вищої освіти 61% відповіли: «Так, саме СНУ ім. В. Даля», 31% – «Головне – вступити на бюджет».

Для 93% було достатньо отриманої інформації про вступ,  вартість диплому в очах студентів на першому місці серед інших факторів.

Анкетування 4-го курсу бакалаврів. 97% задоволені якістю отриманих знань, 17% не знали  про отримання освітнього рівня бакалаврів за іншою спеціальністю, 47% планують вступати на магістратуру на бюджеті або за контрактом, 22% студентів не планують йти навчатися далі, бо не вірять у свої сили через брак знань іноземної мови або переймаються через  іспит зі спеціальності.

Отримано відповіді щодо процедури реєстрації до ЄФІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру, відвідування курсів з підготовки до ЄВІ та ЄФВВ, про перехресний вступ.

Звіт було представлено в рамках іміджевого проєкту разом з ГО «Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей» на базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля для активних членів суспільства, які працюють із молоддю. Така ініціатива відбувається в межах проєкту «Цифрова молодіжна робота як антикризовий засіб», що співфінансується Європейським Союзом. Проєкт реалізує Center for Euroinitiatives у партнерстві з Фундацією «Простір» (Сєвєродонецьк) і Культурно-освітньою платформою «Сенс» (Маріуполь) за підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва німецького фонду Маршалла (BST).

Також слухали головного бухгалтера Любов Білоусову про стан претензійної роботи.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про Стан підготовки реалізації здобувачами вищої освіти права вільного вибору навчальних дисциплін у 2021/22 навчальному році.

У СНУ ім. В. Даля діють затверджені Вченою радою Положення:

 • Про формування сілабусів навчальних дисциплін
 • Про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти
 • Про порядок формування каталогів дисциплін вільного вибору.

Ці Положення розроблені з урахуванням методичних рекомендацій НАЗЯВО і є обов’язковими для виконання науково-педагогічними працівниками університету. Усі необхідні для цієї роботи матеріалі є на ресурсі eCampus.

Зі звітом про діяльність «Зеленого університету» за 2020 рік виступив проректор з АГР Стовбуненко В.В.

За період 2020 р. здійснювався догляд за рослинами та висадка нових рослин дерев та чагарників:

 1. Полив рослин.
 2. Обрізка, стрижка дерев та чагарників.
 3. Висадка нових рослин.
 4. Обробка хімічними засобами боротьби зі шкідниками.
 5. Прополювання молодих рослин.
 6. Підживлення рослин.
 7. Мульчування рослин.

Всього  у 2020 висаджено 75 саджанців та сіянців дерев та чагарників.  Основну частину рослин висадили до 20 березня в рамках Всеукраїнської акції по озелененню України.

На 2021 рік заплановано зробити живопліт із піраканти під навчальним корпусом. По можливості слід продовжувати живу огорожу із бирючини по периметру всієї зеленої зони. Треба пересадити частину катальп від доріжки по вул. Донецька (між лабораторним та навчальним корпусами) вглиб зеленої зони, їх закривають старі в’язи. Також в цьому році вже потрібен ґрунт, кілочки для дерев та кущів. До кінця березня необхідно розконсервувати систему поливу.

Проєкти імплементації Стратегії інтернаціоналізації Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля були представлені проректором з економіки та розвитку Русланом Галгашем.

Найбільш значні внески до цієї програми були зроблені згідно з програмами «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU, EU, 2020), «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку» (Програма ім. Фулбрайта в Україні, Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні, 2020) та «Підтримка університетських програм розвитку» (Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні 2019). Проректор наголосив на тому, що результати інституційного розвитку проявлятимуться не на рівні правил, а на рівні поведінки.

Активна розробка подальших дій почалася з березня 2021 року. Планується, упродовж весни Стратегія розвитку планується буде оновлена, а остаточна програма буде затверджена вже в серпні 2021 року.

Розробка та виконання Стратегії інтернаціоналізації та залучення необхідних ресурсів до цього є необхідним та одним з першочергових проєктів Руслана Галгаша та відділу міжнародних проєктів та програм.

Захожай О.І. доповів за темою: Розподілена каталогізація документів СНУ ім. В. Даля

Основні задачі:

 • упорядкування електронної бази документів СНУ ім. В. Даля для спрощення пошуку і доступу користувачів;
 • організація розподіленого доступу користувачів до електронного сховища відповідно до їх посадових обов’язків та виконуваних функцій;
 • створення ресурсів для сумісної роботи над документами та комунікацій співробітників СНУ під час виконання виробничих завдань;
 • автоматизація сповіщення залучених осіб про активності, пов’язані з їхньою діяльністю.

Профілі освітніх програм

 • централізація каталогу документів, що забезпечують освітню діяльність по кожній освітній програмі;
 • спрощення процедур внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності;
 • студентоцентрованість в підходах оприлюднення;
 • забезпечення фіксованих гіперпосилань на документи, що спрощує підготовку звітів з самоаналізу і дозволяє не зупиняти процес вдосконалення нормативної документації університету під час проведення акредитаційної експертизи;
 • гіперпосилання з профілів освітніх програм доцільно розташовувати на сайтах кафедр, що виключає необхідність корекції вмісту сайту у випадку зміни редакції документу.

Необхідні заходи щодо каталогізації

 1. Визначання структури ресурсів по кожній категорії: Адміністрація, факультети ННІ, кафедри.
 2. Визначення переліку документів, що підлягають каталогізації за наступною схемою: Документ -> Автор (власник в системі) -> Користувачі з правом внесення поправок (відповідальний відділ) -> Користувачі з правом ознайомлення.
 3. Створення структури інформаційних ресурсів в Електронному університеті СНУ ім. В. Даля.
 4. Розподіл прав доступу та функцій адміністрування інформаційних сервісів в Електронному університеті (організація розподіленого доступу до каталогу).

З доповіддю «Про стан підготовки до акредитації ОП» виступив перший проректор Марченко Д.М.

Зроблена вкладка на сайті університету «Якість освіти», де представлена вся структура забезпечення якості освіти. Створені сайти кафедр, які проходять акредитацію ОП, наповнені відповідно до вимог. В системі eCampus створено профіль ОП, в архіві якого зберігатимуться матеріали акредитаційних справ. Для акредитації інших ОП такі процедури мають бути проведені.

Акредитації ОП відбуватимуться у цьому н.р. за спеціальностями:

275 Транспортні технології

273 Залізничний транспорт

161 Хімічні технології та інженерія

281 Публічне управління та адміністрування

133 Галузеве машинобудування

011 Освітні, педагогічні науки

101 Екологія

161 Хімічні технології та інженерія

Про підсумки університетського етапу участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт виступив проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.

До участі у 2-му турі конкурсу було відправлено 57 робіт.

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І БУДІВНИЦТВА

кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин

3

кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

2

кафедра архітектури та містобудування

1

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

кафедра машинобудування та прикладної механіки

5

кафедра електричної інженерії

3

кафедра гірництва

1

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

кафедра економіки та підприємництва

14

кафедра менеджменту і маркетингу

5

кафедра фінансів та банківської справи

1

кафедра обліку і оподаткування

1

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

кафедра психології та соціології

2

кафедра української філології та журналістики

3

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра історії та археології

1

кафедра господарського права

1

кафедра конституційного права

2

кафедра правознавства

2

кафедра філософії, культурології в інформаційної діяльності

2

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

кафедра германо-романської філології

2

кафедра політології та міжнародних відносин

1

кафедра міжнародної економіки та туризму

2

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

кафедра комп’ютерної інженерії

1

кафедра електронних апаратів

2

Статистика активності за минулі роки

 

Кількість кафедр

Кількість робіт

2020-2021 н.р.

22

57

2019-2020 н.р.

13

34

2018-2019 н.р.

14

37

Результати участі переміщених ЗВО у ІІ турі конкурсу

З доповіддю «Про удосконалення механізму анонімної оцінки якості викладання навчальних дисциплін та НПП здобувачами вищої освіти університету на системній основі» виступив перший проректор Марченко Д.М.

Опитування студентів дуже важливе при акредитації ОП. Для цієї процедури діє Положенням про порядок опитування студентів. Мінуси – студенти не хочуть витрачати час на заповнення анкет, викладачі не в захваті від того, що повинні бути об’єктом оцінювання, не відпрацьований механізм використання результатів опитування з максимальною ефективністю для стейкхолдерів.  Анкетування повинно бути добровільним і працювати в якості необхідного  корисного зворотнього зв’язку.

В процесі обговорення питання були розглянуті шляхи запроваждення процесу анонімного анкетування на постійній основі, обробки і корисного використання його результатів, зокрема, залучення студентського самоврядування до комунікації. Але зацікавленість викладачів – це найголовніше у цьому процесі. Для їхнього залучення треба наголосити, що опитування студентів в жодному разі не може бути єдиним інструментом оцінки викладання, а тим більше – це не привід для радикальних дій, а привід для розмови та пошуку спільних рішень.

 Ще одна важлива умова – це анонімність для всіх учасників. Наприклад, в системі, яку ми використовуємо, ніхто не може отримати інформацію про те, хто саме лишив відгук. А викладачі можуть отримати доступ лише до відгуків до свого курсу.

Отже, опитування студентів у поєднанні з іншими інструментами забезпечення якості, є потужним важелем удосконалення ОП, рівня викладання, професійного розвитку.

Вирішили: призначити відповідальну особу, розробити систему обробки і використання отриманих результатів і до 1.03.21 провести анкетування серед співробітників і студентів. 

С доповіддю «Про наукові університетські видання» виступив проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. 
Наукові видання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля:

 • Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • Духовність особистості: методологія, теорія і практика
 • Часопис економічних реформ
 •  Актуальні проблеми права: теорія і практика.
 • Теоретичні і прикладні проблеми психології
 • Наукові вісті Далівського університету

Усі видання, крім «Наукові вісті Далівського університету» (електронне видання), зареєстровані, як друковані видання. Тому їх необхідно друкувати і робить обов’язкову розсилку, якщо ми збираємось подавати видання для занесення до категорії А, видань, які входять до міжнародних баз Skopus та Web of science. Це наша ціль. Етапи її досягнення відомі. Зокрема, засновник наукометричної бази даних Scopus – компанія Elsevier – розробила безкоштовний сервіс попереднього оцінювання журналів Scopus journal pre-evaluation service. Цей сервіс покликаний допомогти редакції зрозуміти, чи відповідає її журнал мінімальним критеріям придатності, та надати щодо цього індивідуальний звіт, у якому зазначено потенційні недоліки.

5 видань СНУ ім. В. Даля мають амбітні наміри увійти до бази даних Scopus або Webometrics.

Вирішили: за три тижні (до 9.03.21) розробити детальний план-графік входження видань у зазначені бази даних.

З доповіддю «Стан гуртожитків університету, результати ремонтних робіт за минулий рік і плани на 2021р.» виступив проректор з АГР Стовбуненко В.В.

Минулого року для двох гуртожитків закуповувалися меблі, пральні машини, був зроблений ремонт покрівлі, кімнат, коридорів.

Вирішили: Взяти до уваги  і сформувати для відділу закупівель завдання щодо закупівлі решти необхідних меблів у 2021 році.

З доповіддю «Про підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти ОС «магістр» виступив перший проректор Д.М. Марченко

Результати захисту дипломних проектів (денна форма навчання)

Загальна кількість випускників за денною формою навчання – 418. З них допущено до захисту – 399. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «відмінно» – 155. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «добре» – 228. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «задовільно» – 16. Отримали дипломи з відзнакою – 42, з них 14 – факультет інженерії, 8 – навчально-науковий інститут економіки і управління, 7 – факультет гуманітарних наук, психології і педагогіки.

Показники ступеню реальності

Загальна кількість дипломних проектів (робіт) з реальними проектними і конструкторсько- технологічними розробками – 73. Рекомендовано ДЕК до впровадження – 40. Рекомендовано ДЕК до друку – 52. Прийнято до впровадження – 6. Проектів з раціонального природокористування, ресурсозберігання і охорони навколишнього середовища – 73. За замовленням підприємств та організацій – 6.

Комплексне проектування дипломних проектів (робіт)

Загальна кількість міжкафедральних проектів – 10. Захищено на підприємствах та організаціях – 37. Студентів, які брали участь у комплексному проектуванні – 6.

Результати захисту дипломних проектів (заочна форма навчання)

Загальна кількість випускників за денною формою навчання – 438. З них допущено до захисту – 436. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «відмінно» – 124. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «добре» – 306. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «задовільно» – 6. Отримали дипломи з відзнакою – 23, з них 6 – факультет інженерії, 5 – навчально-науковий інститут економіки і управління, 5 – факультет юридичний.

Показники ступеню реальності

Загальна кількість дипломних проектів (робіт) з реальними проектними і конструкторсько- технологічними розробками – 62. Рекомендовано ДЕК до впровадження – 31. Рекомендовано ДЕК до друку – 102. Прийнято до впровадження – 4. Проектів з раціонального природокористування, ресурсозберігання і охорони навколишнього середовища – 123. За замовленням підприємств та організацій – 2.

Захисти переважно пройшли у дистанційній формі.

Декани/директори доповіли, як іде процес ліквідації академічної і фінансової заборгованості.

Проректор з наукової роботи Олексій Целіщев повідомив, що наразі 42 співробітника університету ще не зареєстровані у базі Google Scholar і ситуацію потрібно терміново виправити.

Також члени ректорату обговорили питання про підготовку дипломів і розкладу занять на весняний семестр.

Перший проректор Марченко Д.М. повідомив про результати сесії на денному та заочному відділеннях.

Зведені дані успішності студентів денної форми навчання

зимова сесія 2020-2021н.р. (за підрозділами)

Склали сесію на «5» – 8,6% (Навчально-науковий інститут економіки і управління – 11,8%), склали сесію на «4» і «5» – 32,6% (Навчально-науковий інститут транспорту і будівництва – 42,6%), склали сесію на «3», «4» і «5» – 39% (Навчально-науковий інститут міжнародних відносин – 46,1%), склали сесію на «3» – 5,4% (Факультет інженерії – 17,3%), отримали «2» – 14,5% (Факультет інформаційних технологій та електроніки – 38,4%).

Зведені дані успішності студентів заочної форми навчання

зимова сесія 2020-2021н.р. (за підрозділами)

Склали сесію на «5» – 2,7% (Навчально-науковий інститут економіки і управління – 3,1%), склали сесію на «4» і «5» – 39,0% (Навчально-науковий інститут економіки і управління – 63,9%), склали сесію на «3», «4» і «5» – 37,4% (Факультет інформаційних технологій та електроніки – 45,6%), склали сесію на «3» – 8,7% (Факультет інженерії – 27,95%), отримали «2» – 12,2% (Факультет інформаційних технологій та електроніки – 42,1%).

Також були представлені результати моніторингу показників якості/успішності бакалаврів і магістрів денної і заочної форм навчання.

Керівники підрозділів повідомили про заходи з ліквідації академічної заборгованості.

По другому питанню «Забезпечення виконання положення про запобігання та виявлення академічного плагіату здобувачів вищої освіти та у наукових працях працівників» доповів перший проректор Марченко Д.М. Зокрема, обговорювалася проблема розміщення робіт магістрів в репозитарії згідно з відповідним розпорядженням, необхідності складання рекомендацій для кафедральних експертів щодо відрізняння доброчесності і оригінальності.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів про запрошення до участі у виставці «Сучасні заклади освіти» і результати 1-го туру обласної олімпіади для школярів 7-11-х класів з математики, організованої на базі СНУ ім. В. Даля.

Ректор Поркуян О.В. повідомила про особливості весняного семестру, який розпочнеться 15.02.

Із доповіддю на тему: «Аналіз якості публікацій науково-педагогічних працівників по структурним підрозділам університету» виступив проректор з наукової роботи Олексій Целіщев.

Так, кількість публікацій в Web of Science зросла з 27 у 2016 році до 47 у 2020. Кількість публікацій в Scopus за цей же період зросла з 33 до 98.

Кількість публікацій в Scopus та WoS у 2020 році по підрозділах:

Кількість статей, які дають індекс Гірша університету, – 20.

Місце СНУ ім. В. Даля у Рейтингу університетів за показниками Scopus 2020 року (квітень) – 58. Кількість публікацій – 576. Індекс Гірша 2020 (h-індекс) – 16.

Станом на січень 2021 року показники відповідно – 881 і 20. Університети з індексом Гірша=20 в квітні 2020 році займали міста з 40 по 44.

Публікації в Scopus за напрямами:

Техніка – 21%

Хімія – 17%

Матеріалознавство – 13%

Фізика та астрономія – 12%

Математика – 9%

Комп’ютерна наука – 8%

Хімічне машинобудування – 7%

Енергія – 5%

Соціальні науки – 5%

Екологія – 3%.

Публікації в WoS за напрямами:

Хімія органічна – 38%

Матеріали наука мультидисциплінарна – 9%

Математика – 9%

Фізика -10%

Інженерно-технічна електронна – 6%

Механічна інженерія – 4%

Технологія наукового транспортування – 3%

Кристаллографія – 3%

Економіка – 3%

Інші – 15%.

По першому питанню «Про посилення роботи кафедр щодо сприяння працевлаштуванню випускників; збір та моніторинг інформації про випускників та їх кар’єрний шлях» доповів проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Володимир Ноженко.

Створенням умов для розвитку кар’єри студентів, підтримкою підприємницьких ініціатив студентів шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг займається Центр розвитку кар’єри – підрозділ, який має вкладку на сайті університету. Одним з напрямків роботи центру є створення Асоціації випускників. Для цього на кафедрах заведені журнали працевлаштування випускників і створена гугл-анкета. На сьогодні ми маємо інформацію про близько 700 випускників. Навіщо це все зроблено, ми сьогодні маємо вирішити. Вся ця робота мала б сенс, якби університет мав змогу реально впливати на збільшення кількості працевлаштованих за фахом випускників (відповідний коефіцієнт МОН планує включити у формулу фінансування університетів) або займався фандрейзинговою діяльністю.

Володимир Сергійович озвучив ідеї, які виникли у далівців по цій темі:

 • створення «Залу слави університету»,
 • проведення флешмобів та акцій «Планета Земля»,
 • публікації історій випускників на сайті університету,
 • створення громадської організації Асоціації випускників,
 • залучення донорських коштів (грантів) під створення форуму асоціації випускників (системи менторства) тощо.

Для подальшого обговорення цієї теми можна скористатися вкладкою на нашому сайті «Зворотній зв’язок» у підрозділі «Контакти».

По питанню «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу» доповів проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Руслан Галгаш.

Показники мобільності за 2018-2020 роки свідчать про збільшення кількості співробітників, студентів, делегацій у допандемічний період і появу нової форми таких контактів – онлайн. Також до можливостей, які відкрилися у 2020 році, можна додати дозвіл МОН на дистанційне міжнародне стажування. Отже станом на 18.01 зареєстровано 21 бажаючого пройти Міжнародне стажування  «Організація проведення наукових досліджень і побудови кар’єри вченого в міжнародному науковому-освітньому просторі» у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA, Latvia – СНУ ім. В. Даля).

Серед завдань на 2021 рік: завдання для керівників структурних підрозділів щодо покращення показників міжнародної мобільності, створення вкладки на сайті, Академічна мобільність, проведення заходів для підвищення рейтингу QS тощо.

Також члени ректорату обговорили хід зимової сесії.